వద్దిరాజు రవిచంద్ర గారికి శుభాకాంక్షలు

ఈ రోజు రాజ్యసభ కు ఎంపికేనా వద్దిరాజు రవిచంద్ర

గారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన *తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ డెవలప్* *మెంట్ చైర్మన్ మెట్టు* *శ్రీనివాస్* మరియు రాష్ట్ర మున్నూరుకాపు సంఘ నాయకులు కొండ.దేవయ్య బండి కుమారస్వామి, కూసం శ్రీనివాస్

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.